شیرین امیریان
شیرین امیریان
عضو هیأت مدیره
دانشجوی دکترای فیزیک ماده چگال
مهندس علی اکبر امیریان
مهندس علی اکبر امیریان
عضو هیأت مدیره
کارشناسی ارشد الکترونیک
مهندس ایوب امیریان
مهندس ایوب امیریان
رئیس هیأت مدیره
کارشناسی ارشد نرم افزار
مهندس مصیب امیریان
مهندس مصیب امیریان
مدیر عامل
کارشناسی ارشد نرم افزار