نشانی دفاتر: 
دفتر مرکزی: کرمانشاه، خیابان شریعتی، نبش خیابان شورا، ساختمان مُکری، طبقه پنجم، واحد 13، گروه مهندسی سوشیانس، تلفن: 08337235473
دفتر تحقیق و توسعه: کرمانشاه، میدان مصدق، نبش خیابان شورا، طبقه فوقانی خانه کتاب، واحد 12
پستهای الکترونیکی شرکت:
روابط عمومی:
soshians.co@gmail.com
info@soshians-co.com
مدیریت:
admin@soshians-co.com