آرشیو – امکانات و چارت

جداول قیمت گذاری

 • پلن A
  بهترین بازده
 • 50تومان
 • تنظیمات یک
 • تنظیمات دو
 • تنظیمات سه
 • Sign up
 • پلن C
  صدای بلند
 • 100تومان
 • Option one
 • Option two
 • Option three
 • Sign up
 • پلن A
  بهترین بازده
 • 50تومان
 • تنظیمات یک
 • تنظیمات دو
 • تنظیمات سه
 • ثبت نام
 • پلن C
  صدای بلند
 • 100تومان
 • تنظیمات یک
 • تنظیمات دو
 • تنظیمات سه
 • ثبت نام
 • پلن D
  امکانات اضافی
 • 125تومان
 • تنظیمات یک
 • تنظیمات دو
 • تنظیمات سه
 • ٍثبت نام
میله پیشرفت

Development
Design
Marketing
Development
Design
Marketing
Development 90%
Design 80%
Marketing 70%
نمودار پای

یک
دو
سه
One
Two
Three

چارت ها