سال 1394

طراحی وب سایت مؤسسه شاخص اندیشان متین

مؤسسه شاخص اندیشان متین به منظور مشاوره و اطمینان بخشی تخصصی در زمینه كنترل داخلی و حسابرسی داخلی در راستای نیاز هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانك ها، شركت های بورسی و فرابورسی تأسیس شده است. مؤسسه در تاریخ 27/03/1392 و تحت شماره 31961 در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و فعالیت اصلی خود را در تاریخ 30/03/1392 آغاز نموده است.مدیریت مؤسسه با به كارگیری افراد متخصص و با تجربه حرفه ای داخلی و خارج از كشور در زمینه حسابرسی داخلی، كنترل های داخلی و ریسك نسبت به ایجاد گروه راهبری، ریسك و كنترل (GRC Group) اقدام نمود. این گروه رائه دهنده خدمات آموزشی، انجام پرو‍ژه های حسابرسی داخلی نوین مبتنی بر ریسك و نیز استقرار و ارزیابی نظام كنترل های داخلی در بانك ها، شركت های بورسی و فرابورسی، حسابرسی فناوری اطلاعات،‌مشاوره ریسك، چارچوب COSO2013 و COBIT5 می باشد.