مصیب امیریان
مصیب امیریان
دپارتمان نرم افزار
کارشناسی ارشد نرم افزار
ایوب امیریان
ایوب امیریان
دپارتمان نرم افزار
کارشناسی ارشد نرم افزار – دانشگاه علم و صنعت ایران
شیرین امیریان
شیرین امیریان
دپارتمان نرم افزار
دانشجوی دکترای فیزیک ماده چگال
علی اکبر امیریان
علی اکبر امیریان
دپارتمان کنترل و ابزار دقیق - دپارتمان برق
کارشناسی الکترونیک – دانشگاه رازی کرمانشاه
یونس رحمانی
یونس رحمانی
تحقیق و توسعه – فروش
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علیرضا رحیمی
علیرضا رحیمی
دپارتمان نرم افزار
کارشناسی نرم افزار
محسن پورولی
محسن پورولی
دپارتمان نرم افزار
دکترای نرم افزار – دانشگاه کافوسکاری ایتالیا
یوسف عبدالملکی
یوسف عبدالملکی
دپارتمان نرم افزار
کارشناسی ارشد نرم افزار – دانشگاه علم و صنعت ایران
کاوه قطبی نژاد
کاوه قطبی نژاد
تحقیق و توسعه – فروش
کارشناسی ارشد نرم افزار - ارمنستان
محمد رضایی
محمد رضایی
دپارتمان کنترل و ابزار دقیق - دپارتمان برق
کارشناسی ارشد کنترل – دانشگاه علم و صنعت ایران
میلاد رنجبری
میلاد رنجبری
دپارتمان نرم افزار
کارشناسی ارشد نرم افزار
لال
الالا
الال